Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata prosincových hodin biblické katecheze

Datum začátku: 2012/12/26 od 18:00

V lednu bude následovat opakování probraného a ověření, zda bylo řečené přijato

  14.   5.12.2012.  2. část  Kréda   Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista

     - zrozen z Otce přede všemi věky; Světlo ze Světla; pravý Bůh; zrozený- ne stvořený; jedné podstaty s Otcem;

        skrze Něho všechno je stvořeno    ( ke všem tezím biblické odkazy: J 1 )- dokončení 1.části Kréda

      On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe  ( J 1 )

     Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem-   VTĚLENÍ - Lk 1, 26-38, J 1, 14

       Inkarnace- vtělení je specifikum křesťanství, v žádném jiném náboženství není

              


  15.  12.12.2012  3. část Kréda      VZKŘÍŠENÍ

                  Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta byl umučen a pohřben.( J 19, 28-42 )

                   Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma( J 20, 11-18 ),    vstoupil do nebe ( Mt 28, 16-20, Lk 24, 50-51 ), 

             sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a Jeho království bude bez konce.( J 5, 25-30 )

           Bez víry ve vzkříšení pozbývá víra smyslu; ( 1Kor; 15,1-20; zvl. 17 );

           vzkříšení oslavujeme každou neděli, proto je nepřítomnost na nedělní mši sv. těžkým hříchem proti víře


  16.   19.12.2012  4. část Kréda        Věřím v Ducha svatého         POSVĚCENÍ

     - Pán a dárce života ( J6, 63 ), s Otcem i Synem uctíván ( J, 14,15,16 ), mluvil ústy Proroků ( Lk 24, 25-27 )

    - věřím v církev ( Mt 16, 13-20 ), vyznávám jeden křest ( Mt 28, 19-20, J 3, 3-8 ),

        očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku ( J 5, 25-30 ) Amen.

 

 

          26.12.2012 a 2.1.2013  jsou vánoční prázdniny, výuka se nekoná